Oleme eelnevalt kirjutanud sellest, mis on brändi isiksus ja kuidas tekib ettekujutus brändi olemusest ehk brändi kuvand tarbija teadvuses. Kuidas minna aga sellest teadmisest samm edasi? Brändi kuvandi mõistmisega saab panna aluse tegevuste ahelale, mis läbimõeldud tegutsemise korral viib brändi väärtuse ja kasumi tõusmiseni.

1. Saa põhjalikum arusaamine sellest, kuidas tarbijad näevad su brändi ja kuidas nad sellesse suhtuvad võrreldes konkurentidega

Kõigepealt selgita välja, milline on brändi praegune kuvand sihtrühma (nii praeguste kui soovitavate tarbijate) silmis.

Tegelikult eelneb sellele sammule veel analüüs, mille käigus tuleks panna paika konkreetsemad kategooriad brändi kuvandi uurimiseks. Kui ei ole selgeks tehtud ja kokku lepitud, millises lõikes brändi kuvandit uurida ja kui põhjalikuks minna, siis võib jääda nii mõnigi oluline kuvandi aspekt päevavalgele tulemata. Millised kategooriad võiksid osutuda selles tootesegmendis oluliseks? Milliseid omadusi ma sooviksin oma brändi identiteeti siduda ehk milliste omaduste lõikes tuleks brändi praegust kuvandit kaardistada?

Kuna kõiki võimalikke brändi kuvandi külgi ei ole tavaliselt võimalik ette näha ja uuringuküsimustikku sisse kirjutada, on hea kasutada ka avatud küsimusi ning lasta brändiga seostatavatel märksõnadel ise esile kerkida. Hiljem saab nende märksõnade sisu ja ulatust juba rohkem täpsustada ning kes teab, võib-olla ka brändi identiteeti sisse kirjutada.

Brändi olemasoleva kuvandi uurimine annab Sulle vastused küsimustele:

  • Milline on minu bränd tarbijate silmis?
  • Kas mu brändil on arvestatav ja tugev kuvand, on see pigem hägune või puudub üldse?
  • Milliseid omadusi seostatakse minu brändiga?
  • Miks tarbitakse rohkem konkureerivat brändi – mida sellist on konkurendil, mida minu brändil ei ole?
  • Miks tahavad tarbijad olla rohkem seotud X-iga, aga mitte Y-ga, kui mõlema brändi tuntus sihtrühmas ja tooteomadused on sarnased – milles seisnevad nende brändide isiksuslikud erinevused?

2. Loo tugev brändi identiteet ja eristumine konkurentidest.

Tugev isiksus ja eeskuju on olulised ka brändide maailmas: inimesed tahavad olla samas paadis võitjatega, nad tahavad olla sõbrad inimesega, kellest neil on selge arusaam ja kes on tugev isiksus.

Õpi tundma oma brändi isiksust, et siis seda vajadusel muuta ja kohandada. Kui sihtrühm ei osanud brändi eriti millegagi seostada või kui brändi kuvand sisaldas selliseid omadusi, mis seal olema ei peaks, siis brändi identiteedi läbimõtlemine ja loomine on samm nende kitsaskohtade likvideerimise suunas. Kasvata oma brändi luustikule ehk toote funktsionaalsetele kasudele ümber lihased– brändiga seostatavad väärtused, see lisanduv „miski”, mis teeb Su brändi teistest eristuvaks ja paneb tarbijad Su brändile mõeldes midagi tundma.

Siinkohal on hea ära kasutada neid väärtusi ja isiksuseomadusi, mis avaldusid Su brändi kuvandis, ent kaaluda mõttes läbi ka need kasulikud omadused, mida seostati konkurentidega või tootesegmendiga üldiselt.

3. Kasuta loodud brändi identiteeti, et saada kindel ühtne alus brändi kommunikatsioonile.

Et vastloodud brändi identiteet saaks tekkida ja olemasolev brändikuvand muutuda, on vaja järjepidevust kogu brändi kommunikatsioonis. Nii tootepakendid, bränditutvustused, reklaam, veebileht kui kõik muu brändiga seonduv peaks väljendama just seda identiteeti ja neid omadusi, mis eelmises etapis sai paika pandud. Brändi kuvandi muutumine võtab aega, ent kannab tasapisi vilja.

Selge ja ühtse identiteedi kasutamine meeldib tarbijale, kuna nii ei tekita kommunikatsioon temas mitte segadust, vaid äratundmisrõõmu. Bränd muutub talle tuttavamaks, kodusemaks, kindlamaks ja seda on meeldivam tarbida. Brändijuhile toob loodud identiteedi lähtekohana kasutamine juurde eelkõige oma töö mõõdetavuse aspekti: tal on selge ülevaade brändi lähtekohast ning eesmärkidest, milleni jõuda.

Kuna need eesmärgid on identiteedi näol kindlalt sõnastatud, on nende täitumist aja jooksul ka lihtne mõõta. See annab otsest tagasisidet brändijuhi töö tulemuslikkusele, mida pelgalt müüginumbrite muutumise jälgimisest ei saa. Ka reklaamiagentuuri töö teeb paikapandud brändi identiteedi kasutamine lihtsamaks, kuna sellele toetudes saab püsida kliendi soovitud kursil ning anda endast parima ilma infopuudusest tekkivaid asjatuid riske võtmata.

4. Tõsta brändi väärtust.

Tugev identiteet ja seda peegeldav brändikuvand tõstavad oluliselt brändi väärtust. Paljud uuringud on kinnitanud, et tugev brändi isiksus tõstab tarbijapoolset brändi eelistamist ja tarbimist, samuti tekitab tarbijais selgeid emotsioone ning suurendab brändi suhtes usaldust ja lojaalsust.

Tugeva brändi isiksuse väärtus seisneb ka brändi selges eristatavuses konkurentidest. Selge brändi isiksuse olemasolu annab püsiva konkurentsieelise, mida on teistel raske ja enamasti ka kasutu kopeerida.

Leave a Reply